Фонд пам'яті Олекси Тихого. Головна сторінка

Олекса Тихий
Біографія

Фото
Судові процеси
Спогади
Твори

 

Українська Гельсінкська Група
Персоналії

Документи

Хронологія

 

 

Права людини
Документи

 

Левко Лук'яненко

Олекса Тихий

II

Не всi люди губляться в бурхливому морi життя. Тi люди, що вам справдi потрiбнi, не губляться. Губляться тi, без яких можна обiйтися, якi не вельми потрiбнi. Справжнi люди не губляться того, що вони по-справжньому вiдданi тiй справi, що й ви. Справжнi люди сходяться на основi спiльної iдеї. їх життя може географiчне роз'єднати, але позаяк вони дiють в одному напрямку i працюють для однiєї мети, вони знаходять себе знову i знову. Справжнi друзi не губляться, бо їхня спiльна справа живе постiйно i вона постiйно їх зближує, дає їм вiдчуття спiльностi. Якщо згубився живий друг, не слiд тужити – вiн другом i не був.

На початку 1964 року Тихий досидiв у Сосновському концтаборi семирiчний термiн ув'язнення, звiльнився i виїхав з Мордовiї, на свою Донеччину. Невдовзi написав, що вчительської працi йому вже не бачити, бо, мовляв, викладати так, як влада хоче, в'н пiсля табiрного вишколу не може, а викладати так, як би вiн хотiв,влада не хоче.

В наступнi роки в мене часто мiнялося мiсце ув'язнення: в кiнцi 1965 року перевели до першого (релiгiйного) концтабору, через рiк – посадили на шiсть мiсяцiв до так званого "Примiщення камерного типу" (табiрна в'язниця) i перевезли до одинадцятого концтабору, що в Мордовському мiстечку Явасi, звiдки влiтку 1967 року перевели на три роки до Володимирської в'язницi. З в'язницi восени 1970 року потрапив до третього концтабору, що в с. Барашево (Мордовiя). Влiтку 1972 року з Барашево перевезли на Урал до 36 концтабору, звiдки 1974 року знову запроторили до Володимирської в'язницi. У кiнцi 1975 року перед звiльненням мене перевезли з Володимира до Чернiгiвської в'язницi. Якщо до цiєї перемiни мiсць ще добавити транспортування 1968 року на пiвроку до Києва та короткi транспортування до Чернiгова, Саранська та Рибiнська, а до того добавити постiйне намагання КДБ щонайщiльнiше iзолювати полiтв'язнiв вiд свiту, то перед зором людини – яскрава картина поступових змiн умов листування вiд поганих до все гiрших i гiрших.

Але навiть коли геть заборонили отримувати листи вiд друзiв, Тихий i тодi намагався прислати бодай листiвку. I коли не виходило прямо, пересилав до рiдних i тi вкладали до своїх конвертiв. Переважно й цi листiвки не доходили, але самої згадки рiдних про листiвку вiд друга було достатньо, щоб вiдчути прояв солiдарностi i готовнiсть до продовження спiльної справи.

Закiнчив я свої 15 рокiв 21 сiчня 1976 року, i вранцi мене вiдпустили з чернiгiвської в'язницi.

На третiй день пiсля звiльнення Тихий приїхав до мене. Привiз трьохлiтровий слоїк жовтого липового меду.

– Споживай, – сказав, – потроху i вiн тобi допоможе. Я ж сам пасiчник i цей мед з моєї пасiки. Вiн добрий.

– Дякую. Може, мед допоможе пiдняти кислотнiсть шлункового соку. – Коли ж ти встигаєш ще й бджолами займатися?

– Устигаю. Вони не багато потребують часу.

За обiдом ми балакали про рiзнi побутовi справи, пильно уникаючи полiтичних проблем. Знаючи, що чекiсти встановили пiдслухування, ми не хотiли їм дати поживу з першої зустрiчi. Вiд них нiкуди не дiнешся, але бодай не треба полегшувати їм сексотiвську працю. Того ми вийшли на подвiр'я i пiшли блукати вулицями Бобровицi, що колись була селом, а потiм стала гарною околицею Чернiгова.

Тихий розповiв про обставини на Українi, зокрема про українофiлiв, яких в одних колах (напр., чекiстських) називали нацiоналiстами, в iнших (напр., московських) дисидентами, а для нас це були просто свої люди, що любили Україну i хотiли їй добра й свободи.

На цей час вiн жив на хуторi Iжiвцi, що бiля Олексiїво-Дружкiвки, i працював на заводi вогнетривкої цегли. Робiтники ставилися до нього добре i вiн частенько мiг собi вiдлучитися вiд працi на 3-4 днi i використовував цi промiжки мiж працею для поїздок до Києва, Львова, Iвано-Франкiвська та iнших мiст для пiдтримування взаємин з колишнiми в'язнями, сiм'ями теперiшнiх в'язнiв та iншими людьми наших iнтересiв. Дуже хвалив Бориса Антоненка-Давидовича за те, що i в глибокiй старостi не втрачав iнтересу до долi України i постiйно виховував творчу молодь в нацiоналiстичному дусi.Київських шiстдесятникiв (Iвана Свiтличного, Євгена Сверстюка, Iвана Дзюбу, Василя Симоненка, Михайлину Коцюбинську) вiн називав славним виводком Антоненка-Давидовича.

Дiлився думками про необхiднiсть вiдновлення практики шiстдесятникiв в органiзацiї невеликих груп молодi для екскурсiй пiд гаслом: "Стежками повстанцiв". Ця чудова форма виховання молодi в патрiотичному дусi виникла в Захiднiй Українi. Потiм до таких груп почали включати схiднякiв. З часом вiдчули можливiсть формування груп схiдняцької молодi i спрямування її на Захiдну Україну. Арешти великої групи iнтелiгенцiї в серпнi 1965 року перервали мандрiвки "Стежками повстанцiв". За одинадцять рокiв пiсля двох хвиль масових арештiв та багатьох арештiв менших груп ми знову повернулися до цiєї форми дiяльностi i довго обмiрковували, як би то її вiдновити.

Бачачи, як активно я сприймаю перспективи подiбної дiяльностi, i розумiючи, що це ж є прямий шлях до тюрми, вiн на прощання каже:

– Слухай, Левку, не поспiшай сам братися за дiло. Дай собi трохи пiсля в'язницi вiдпочити. Тебе знають люди i нiхто не подумає, що ти здався i примирився з нещасною долею України, але всi розумiють, що тобi треба вiдпочинок.

– Дорогий друже, з того, що ти намалював, я бачу, що в усiй Українi по-справжньому самовiдданих i активних людей тепер є тiльки кiлька осiб. Чимало добрих, але все-таки вони не активiзують процес боротьби, рух, а чекають. Що, будемо всi чекати кращих часiв, коли москалi дозволять голосно говорити про наш український бiль? Та вони нiколи з власної волi не дозволять.

– Левку, ти правий. Та поглянь на себе – ти ж худий, аж свiтишся – однi костi.

– Знаєш, коли б я бачив, що за справу взялася тисяча активних борцiв i правдиве українське слово щодень потрясає свiт i кличе Вкраїну до боротьби за волю, я справдi узяв би собi вiдпустку, щоб полiкуватися й трохи зiтхнути вiльнiше на дозвiллi, але коли цього немає, коли розпач i страх паралiзували свiдомiсть українцiв', а русифiкацiя наступає i кожен день, кожну годину вириває людей з українського роду i переводить в росiйський народ, як можна чекати? Як можна мовчати, коли в душi не страх, а лиш докори пращурiв за наш ганебний стан та дух безмежного завзяття?

– Я тобi привезу iндiйський гриб, що покращує травлення.

– Привези.

Багато приїжджало до мене в Чернiгiв тих людей, якi любили Україну i хотiли їй волi. Я надихав їх i хотiв штовхнути на боротьбу. Вони втiшалися моїм натхненням, мов елiксиром, i вних блищали очi яскравим блиском.Бачачи людину, готову до боротьби, вони заспокоювалися: "Слава Богу! Доки є такi люди, Україна не помре!"

I їхали додому, дозволяючи менi пiсля 15 рокiв неволi знову йти до тюрми ранiше вiд них.

Тихий – один i єдиний iз моїх друзiв, який не хотiв штовхнути мене перед собою в пащу хижого звiра, але щиро хотiв менi вiдпочинку.

Вiдпочинку не вийшло, бо я неспроможний був дивитися на плюндрування України, але оте щире бажання дати перепочинок пiсля довгого ув'язнення i готовнiсть самому ранiше вiд мене пiти в тюрму, мене грiтиме до самої смертi своїм ласкавим, гуманним теплом.

Дякую тобi, Боже, що Ти створюєш таких людей. Їхнябезкорислива щирiсть надихає на боротьбу за благо iнших людей та живить шляхетнiсть i альтруїзм. Без таких людей суспiльство розпадалось би на розпорошенi молекули, а з нимивоно з'єднується в єдине тiло.

 

[На початок] [ Далі

 

 


  Р Е К Л А М А :

Украинская Баннерная Сеть
 


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

© Copyright  S.Bazanov, 1999-2004. All rights reserved. Please send comments and suggestions to webmaster@olexa.org.ua  This page was last updated on 05-01-2005